• Shin Bijutsukai 1895 – 1906
  • editors : Sekka Kamisaka, Kourin Furuya
  • publisher : Yamada Unsodo, Kyoto
  • Bijutsukai 1896 – 1911
  • publisher : Yamada Unsodo, Kyoto
  • Shikishimagata 1904 – 1905
  • designer : Tamahiro Shimomura
  • publisher : Honda Unkindo, Kyoto