• Senshoku-zuan 1904
  • designer : Sifu Tsuda
  • publisher : Yamada Unsodo